deptHead
 
PMK
 
 
ประวัติความเป็นมา
าควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ใช้ คำย่อว่า “ภสล.กศ.วพม.” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมี พ.อ.อัศวิน  เทพาคำ (ยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาคนแรก  มีสถานที่ตั้งสำนักงานที่ตึกตรวจโรค ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ย้ายสำนักงานไปยังตึก ๘ ชั้น ชั้น ๓ ห้องประชุมอรนุช นนทวานิช และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ย้ายสำนักงานมายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖ (รวมกับกองบังคับการกองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.รร.๖)  ซึ่งมีรายนามลำดับอาจารย์หัวหน้าภาควิชาดังต่อไปนี้ คือ

  ๑. พ.อ.อัศวิน  เทพาคำ    ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย.๑๗   -  ๒๐ มี.ค.๒๔  
  ๒. พ.อ.หญิง อรนุช นนทวานิช ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค.๒๔   -  ๑๑ ต.ค.๓๓  
  ๓. พ.อ.ศิริเกียรติ ประเสริฐศรี ตั้งแต่ ๑๒ ต.ค.๓๓   -  ๑๑ พ.ค.๓๕  
  ๔. พ.อ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ   ตั้งแต่ ๑๒ พ.ค.๓๕   -  ต.ค.๔๓  
  ๕. พ.อ.ปานศักดิ์  กล้าณรงค์ราญ ตั้งแต่ ต.ค.๔๓   -  ต.ค.๔๔  
  ๖. พ.อ.ผศ.สุรศักดิ์  พุทธานุภาพ ตั้งแต่ ต.ค.๔๔   -  ๒๕ ต.ค.๔๗  
  ๗. พ.อ.ชัชวาล บูรณรัช   ตั้งแต่ ๒๖ ต.ค.๔๗   -  ๒ ต.ค.๕๐  
  ๘. พ.อ.รศ.กรีฑา  ม่วงทอง ตั้งแต่ ๓ ต.ค.๕๐   -  ปัจจุบัน  
 
วิสัยทัศน์ของ ภสล.กศ.วพม.
คุณธรรมเยี่ยม คุณภาพมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ
 
พันธกิจของ ภสล.กศ.วพม.
(๑) ให้การศึกษาอบรมและฝึกนักเรียนแพทย์ทหารในวิชาโสต ศอ นาสิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะด้านหู คอ จมูก อย่างมีคุณภาพและหลากหลายด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
(๓) ให้บริการวิชาการทางด้านหู คอ จมสูก ที่มีคุณภาพทันสมัยแก่ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
(๕) ดำเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๖) ดำเนินงานทางด้านธุรการ ส่งกำลังบำรุง งบประมาณ และการเงินสวัสดิการแก่กำลังพลในหน่วย
 
[Top ]
 

 

 

©กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า